Změna výpočtu DPH a zaokrouhlení

Ve Sbírce zákonů byl dne 27. 3. 2019 vyhlášen zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.  Novela zákona o DPH platí s účinností od 1.4.2019 a mění způsob výpočtu DPH a zaokrouhlování na účtence. Tyto změny se dotýkají nejen plátců DPH, ale také údajů odesílaných na portál EET. Pro přechod na nový výpočet byla stanovená zákonná lhůta 6 měsícůZměna se týká všech registračních pokladen.


Základ daně, výpočet daně (§ 36, § 37 ZDPH)

Podle ustanovení § 36 odst. 5 se do základu daně nově nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti při dodání zboží a poskytnutí služby na celou korunu. Tím dochází k odstranění možného dvojího zaokrouhlení výše daně a zároveň celé úplaty.

Základ daně při výměnném obchodu a při platbě virtuální měnou

Způsob stanovení základu daně v případě výměnného obchodu, tj. v případě, kdy byla úplata poskytnuta formou nepeněžitého plnění, je nově vymezen v ustanovení § 36 odst. 6 písm. c). Základ daně se v tomto případě určí podle hodnoty vlastního uskutečněného plnění. Touto hodnotou je obvyklá cena bez daně vymezená v § 36 odst. 14 ZDPH.

Pro stanovení základu daně při dodání zboží či poskytnutí služby se použije obvyklá cena bez daně také v případě, kdy je úplata poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou.

Ve smyslu § 37 ZDPH lze daň vypočítat dvěma způsoby. A to buď jako součin základu daně a sazby daně (jedná se o tzv. metodu „zdola“ – výpočet daně touto metodou se od 1. 4. 2019 nemění), nebo jako rozdíl mezi částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně (nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6 ZDPH, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti), a částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle § 37 písm. b) bod 1. ZDPH a koeficientu:

  • 1,21 v případě základní sazby daně,
  • 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo
  • 1,10 v případě druhé snížené sazby daně (tzv. metoda „shora“).

Změna způsobu stanovení hodnoty koeficientu u druhého způsobu výpočtu daně (tzv. metody „shora“) má za následek sjednocení částek (shodné výsledky) vypočtené daně bez ohledu na zvolenou metodu výpočtu.